Styret - DnkCB Foto

Fotogruppen DnkCB
Go to content

Main menu:

Styret

Styret 2019

Styreleder:               
Ole A. Milde


Styremedlemmer:  
Geir Thorstensen
Erik G. Paulsen

Varamedlem:          
Inge J Egseth

Fotogruppens vedtekter:
(Vedtatt på årsmøte 7.02.2019)

VEDTEKTER FOR FOTOGRUPPEN DNKCB

1.    NAVN
 
a.    Fotogruppen DNKCB
 
2.    FORMÅL
 
a.    Gruppen er en møteplass for fotointeresserte medlemmer i DNKCB, og arrangerer bl.a fototurer og konkurranser for gruppens medlemmer. («Månedens bilde» og andre.)
b.    Gruppen er en del av, og kun åpen for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca (DNKCB) og retter seg etter dennes vedtekter, samt det gjeldende spanske  regelverk. Tilknytningen til DNKCB dekker behovet for registrering ifølge spansk lov for organisasjoner.
    
 
3.    STYRE
 
a.    Gruppen skal ha et styre med Leder og 2 medlemmer + evt. 1 varamedlem.
b.    Styret fører referat fra sine møter.
c.     Styret skal drive Gruppen i henhold til Gruppens vedtekter.
d.    Styrets forslag til budsjett oversendes DNKCB’s styre innen utgangen av januar og inngår som en del av budsjettforslaget til DNKCB.
e.    Styret kaller inn til årsmøte i Februar.
 
4.    ÅRSMØTE
 
a.    Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar og skal inneholde følgende faste poster:
1.  Åpning
2.  Valg av møteleder og referent
3.  Styrets årsberetning
4.  Regnskap
5.  Forslag til kontingent og Budsjett (dette skal være godkjent av DNKCB’s styre)
6.  Innkomne forslag
7.  Valg
 
5.    VALG

a.    Leder velges for 1 år med simpelt flertall.
b.    2 Styremedlemmer + evt 1 varamedlem velges for 2 år med simpelt flertall, dog slik at 1 styremedlem velges hvert år. (Første gang velges 1 for 1 år og 1 for 2 år.)
c.     Stemmelikhet avgjøres med loddtrekning.
 
6.    ANDRE BESTEMMELSER
a.    DNKCB’s sekretær tar imot kontingenten og fører regnskap.
b.    Gruppens regnskap føres som en avdeling i regnskapet til DNKCB etter retningslinjer vedtatt av styret i DKNCB, og inngår som en del av regnskapet som DNKCB fremlegger for Generalforsamlingen og for spanske myndigheter. Regnskapet revideres sammen med regnskapet til DNKCB av klubbens valgte revisorer.
c.     Hele eller deler av overskuddet ved årets slutt kan doneres til DNKCB for Gruppens bruk av klubbens lokaler og kontortjenester, til spesielle investeringer i klubbhuset eller til nedbetaling av klubbens lån, når gruppens økonomi tillater det.
d.    Medlemmene betaler en kontingent til Gruppen. Ved innmelding i høstsemesteret betales det halv kontingent for resten av året.
e.    Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen utgangen av Mars, blir medlemmet strøket fra medlemslistene.
f.      Forslag til endring av vedtektene sendes et av Styremedlemmene innen 15. januar. Styret behandler forslaget og sender forslaget m/ sin innstilling ut til medlemmene. Forslaget tas opp til avstemming på Årsmøtet og kan vedtas med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.
g.    Forslag om nedleggelse av Gruppen sendes et av Styremedlemmene. Styret behandler forslaget og sender forslaget m/ sin innstilling ut til medlemmene. Forslaget tas opp til avstemming på de neste medlemsmøtene, og må vedtas med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer i 2 påfølgende møter. Gruppens aktiva tilfaller DNKCB.
h.    Vedtektene og eventuelle endringer skal godkjennes av DNKCB’s styre.
 
 
 
 
 
 
 
 
fotogruppen (a) dnkcb.com
DnkCB Foto/IJE (c) 2019
Back to content | Back to main menu