Styret - DnkCB Foto

Fotogruppen DnkCB
Go to content

Main menu:

Styret

Medlemssidene
Styret 2018

Leder:
Inge J Egseth

Styremedlemmer:
Ole Milde
Erik G Paulsen

Varamedlem:
Geir Thorstensen
Vedtektene:  (Forslag til vedtekter, endelige vedtekter oppdateres etter DnkCBs styremøte i februar)

 1. FORMÅL
  1. Fotogruppen (Gruppen) er en aktivitetsgruppe i DNKCB.
  2. Medlemmene i Fotogruppen må være medlemmer i DNKCB.
  3. Fotogruppen er en møteplass for fotointeresserte medlemmer av DNKCB.
  4. Fotogruppen arrangerer fototurer og konkurranser for gruppens medlemmer. («Månedens bilde» og andre.)

 2. STYRE
  1. Gruppen skal ha et styre med Leder og 2 medlemmer. Styret fører referat fra sine møter.
  2. Styret skal drive Gruppen i henhold til de lover og vedtekter som gjelder for DNKCB og gruppen.
  3. Leder representerer Gruppen utad.

 3. VALG
  1. Leder velges for 1 år med simpelt flertall.
  2. Styremedlemmer velges for 2 år med simpelt flertall, dog slik at 1 velges hvert år. (Første gang velges 1 for 1 år og 1 for 2 år.)
  3. Stemmelikhet avgjøres med loddtrekning.

 4. ANDRE BESTEMMELSER
  1. Gruppens møter holdes i DNKCB’s lokaler.
  2. Medlemmene betaler en kontingent på 20 euro pr år. Ved innmelding etter sommeren betales det 10 euro for resten av året.
  3. DNKCB’s sekretær tar imot kontingenten og fører regnskap.
  4. Forslag til endring av vedtektene sendes et av Styremedlemmene. Styret behandler forslaget og sender forslaget m/ sin innstilling ut til medlemmene. Forslaget tas opp til avstemming på neste medlemsmøte og kan vedtas med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.
  5. Forslag om mistillit til Styret sendes til styret, som umiddelbart sender det videre til alle gruppemedlemmene sammen med møteinnkalling, senest til neste ordinære gruppemøte. Mistillit kan vedtas med 2/3 flertall.
  6. Ved mistillit skal det neste ordinære gruppemøtet velge nytt Styre.
  7. Forslag om nedleggelse av Gruppen sendes et av Styremedlemmene. Styret behandler forslaget og sender forslaget m/ sin innstilling ut til medlemmene. Forslaget tas opp til avstemming på de neste medlemsmøtene, og må vedtas med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer i 2 påfølgende møter. Gruppens aktiva tilfaller DNKCB.
  8. Vedtektene skal godkjennes av DNKCB’s styre.


fotogruppen (a) dnkcb.com
DnkCB Foto/IJE (c) 2018
Back to content | Back to main menu